Privaatsuspoliitika

Me suhtume isikukaitseandmetesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, leiate informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid KIUS RESTO OÜ teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja kellel neile ligipääs on. Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning kontakteeruge meiega, kui teil on sellega seoses küsimusi või ettepanekuid.

KIUS RESTO OÜ kogub andmeid kohta, kui külastate meie kodulehte. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed. Me kasutame oma kodulehel küpsiseid (ingl. cookies), mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida lehe külastajate käitumise mustreid ja parandada kasutajakogemust. Kui soovite meie e-kauplusest osta või saada selle kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Terminoloogia ja definitsioonid

KIUS RESTO OÜ privaatsuspoliitika baseerub GDPR-il. Privaatsuspoliitikaga seonduvad terminid.

Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega;

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud;

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele;

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

Vastutav andmetöötleja: KIUS RESTO OÜ, Turu Plats 4, 11614 Tallinn, tel 50000831, e-post: info@kius.ee, koduleht: www.kius.ee Andmekaitsespetsialiga on võimalik kontakteeruda e-posti: info@kius.ee teel.

Milliseid isikuandmeid KIUS RESTO OÜ kogub ja kuidas neid kasutatakse?

Veebilehe sirvimise statistika

KIUS RESTO OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta kodulehte külastades järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab KIUS RESTO OÜ Google Analyticsit. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, täpsem info siin.

Logid

Server, mis majutab KIUS RESTO OÜ veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse anonüümsel kujul ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Küpsised

Mis on küpsised?

Küpsis on tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul mäletada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.

Kuidas KIUS RESTO OÜ kasutab küpsiseid?

KIUS RESTO OÜ koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel.

Kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse. Taolised küpsised aitavad suunata teile reklaami, mida näete eelkõige Facebookis, Google’is, Instagramis jne.

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

Profileerimine

KIUS RESTO OÜ võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

Päringud

Kui soovite KIUS RESTO OÜ e-kaupluse kaudu teha ostu või saada lisainfot, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi kodulehel või saates e-kirja info@kius.ee.

Päringule vastamiseks kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber, aadress). Kontaktivormi täitmisel seostatakse ka kõik senised teie kohta küpsistega salvestunud infokillud kontaktivormi kaudu edastatud isikuandmetega.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)). Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi KIUS RESTO OÜ töötajad. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

Päringutest kogutud isikuandmeid säilitatakse ainult statistilisel eesmärgil (müügistatistika) 5 aastat alates päringu esitamisest. KIUS RESTO OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks.

Toodete müük klientidele

Kui KIUS RESTO OÜ müüb teile või teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Oma klientide isikuandmeid töötleme eelkõige pakkumiste ettevalmistamiseks, kampaaniate ettevalmistamiseks ja sortimendi koostamiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: nime, telefoninumber, e-post, aadress. Loetletud isikuandmeid hoiame 10 aastat ning nendele pääseb ligi lisaks KIUS RESTO OÜ töötajatele lepinguline raamatupidaja.

Kliendisuhte ajal ja 10 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) ning kliendilepingute arhiveerimiseks. KIUS RESTO OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks ja oma klientidega seotud dokumentide säilitamiseks.

Töötleme oma praeguste klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 5 aastat peale kliendisuhte lõppu ka potentsiaalseks pealemüügiks ehk samasuguste teenuste otseturunduse ettevalmistamiseks. KIUS RESTO OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

Turundus

KIUS RESTO OÜ soovib oma klientide ja muude isikuteni, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua asjakohaseid uudiseid KIUS RESTO OÜ e-kaupluses müüdavate toodete, kampaaniate ja muud sektoriga seotud informatsiooni.

Liitudes meie uudiskirjaga veebilehel, saadame teile edaspidi e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, uutest toodetest, kampaaniatest. E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti. Kontaktivormi täitmisel seostatakse ka kõik senised teie kohta küpsistega salvestunud infokillud kontaktivormi kaudu edastatud isikuandmetega.

Teatud juhtudel, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole taoliseks isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud, siis sellel eesmärgil me teie isikuandmeid ei töötle. Nõusolek ei aegu, aga kui te ei soovi enam turunduslike teateid saada, siis saatke vabas vormis sooviavaldus e-mailie info@kius.ee. Samuti on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduslikul eesmärgil.

KIUS RESTO OÜ võib koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku.

Mõnikord hindame enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist (kontakti ajaloost saadud andmeid, kampaaniates osalemist jne). See on vajalik selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. KIUS RESTO OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot.

Teatke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime, e-posti aadressi aadressi, mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö lookalike audience) Facebookis, Google’is, LinkedInis, Instagramis jne. reklaame. Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest. KIUS RESTO OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi KIUS RESTO OÜ töötajad. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes KIUS RESTO OÜ-ga e-posti info@kius.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
õigust isikuandmete parandamisele;
õigust isikuandmete kustutamisele;
õigust isikuandmete ülekandmisele;
õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
õigust nõusoleku tagasivõtmisele.
Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest.

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust allpool viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

Kui Teil tekib küsimusi, pöörduge julgesti meie andmekaitseametniku poole kirjutades selleks aadressil info@kius.ee

Scroll to top